Górski Zimowy Maraton Ślężański- najważniejsze informacje dla uczestnikówRegulamin Górskiego Zimowego Maratonu Ślężańskiego
I. Cel imprezy
Celem Górskiego Zimowego Maratonu Ślężańskiego jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i turystyki górskiej na Ziemi Ślężańskiej.
II. Organizator
Klub Biegacza Sobótka
Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka
www.kbsobotka.pl
III. Termin i miejsce startu
12-01-2019 godz. 09:00 i 10.00
Dom Turysty pod Wieżycą w Sobótce, przy ul. Armii Krajowej 13.
IV. Trasa i dystans
Dystans: 43 km i 24 km
W ramach Maratonu rozegrana będzie klasyfikacja na połowie dystansu. Zawodnicy, którzy wcześniej nie zadeklarują startu w półmaratonie, a ukończą bieg główny po pierwszej pętli, będą sklasyfikowani w wynikach półmaratonu, ale nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych, mieszkańców Gminy Sobótka i open.
Przewyższenia: 
Trasa prowadzi szlakami turystycznymi dookoła góry, przez partie podszczytowe i szczyt Ślęży. 
1pętla:
Przełęcz pod Wieżycą (start) – czarny szlak w kierunku wsi Strzegomiany, obok Źródła Joanny, Traktem Bolka do Rozdroża Holteia, gdzie zawraca ukośnie do góry, przecina czerwony szlak i kieruje się wzdłuż granicy rezerwatu. Po ok. 1km przecina ponownie czerwony i jednocześnie żółty szlak i Drogą pod Skałami, wciąż wzdłuż granicy rezerwatu, mijając Źródło Św. Jana i Kolibę dochodzi do niebieskiego szlaku. Następnie przez Skalną Perć, Olbrzymki i Zbójnickie Skały kieruje się na szczyt Ślęży. Ze szczytu żółtym szlakiem zbiega do Polany z Dębami, skręca w lewo opuszczając szlak i po zetknięciu z czarnym szlakiem, kieruje się przez Rozdroże Sulistrowickie do Przełęczy Tąpadła (Punkt żywieniowy,zabezpieczenie-medyczne) 
Z Przełęczy czarnym szlakiem w kierunku zachodnim i ściśle wg szlaku do Przełęczy pod Wieżycą. (Punkt żywieniowy, zabezpieczenie medyczne, pomiar czasu) 
2pętla: 
Żółtym szlakiem przez Wieżycę do zetknięcia się z czerwonym szlakiem (wiata). Następnie tuż powyżej Źródła Jakuba, na Rozdrożu pod Kamiennym Krzyżem, trasa odbija ze szlaków w prawo i kieruje się drogą w dół do Rozdroża Bialskiego, na którym „środkową drogą” łączy się ze szlakiem zielonym przy Źródle Ślężan. Dalej za Skalnymi Czapkami zbiega się ze szlakiem niebieskim i kieruje do Przełęczy Tąpadła. (Punkt żywieniowy,zabezpieczenie-medyczne) 
Z Przełęczy, czarnym szlakiem w kierunku wschodnim do Rozdroża Sulistrowickiego. Tu odbija ze szlaku i po ok. 2km oraz przecięciu czerwonego szlaku, na potrójnym rozdrożu skręca w ukośnie w prawo w dół, i po 0,5km ponownie zakosem w lewo, w Tereśną Drogę. (Trasa na tym odcinku układa się w literę Z) Następnie wzdłuż drogi. Po ominięciu wsi Strzegomiany, przy Źródle Lustiga w lewo i czerwonym szlakiem w kierunku szczytu, a po dojściu do czarnego szlaku zbiega w prawo do Przełęczy pod Wieżycą (meta).
V. Pomiar i limity czasu i zawodników.
Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Limit zawodników: ok. 500 osób.
Organizator określa limit czasu na 7 godzin. (półmaraton 6 godzin)
Protesty dotyczące wyników rozpatrywane będą nie później, niż do godziny dekoracji, czyli do godziny 15.00
Dekoracja zwycięzców półmaratonu w kategorii OPEN, kategorii wiekowych i klasyfikacji Gminy Sobótka odbędzie się o godzinie 15.00
Dekoracja zwycięzców maratonu w kategorii OPEN, kategorii wiekowych i klasyfikacji Gminy Sobótka odbędzie się o godzinie 16.00
Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w tym limicie, zobowiązani są do kontaktu z telefonicznego z organizatorem i pozostania lub zawrócenia do najbliższego punktu żywieniowego. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu. 
VI. Punkty żywieniowe
Punkty żywieniowe znajdują się: przy parkingu na Przełęczy Tąpadła (dwa razy) oraz na Przełęczy Pod Wieżycą (miejsce startu i mety). 
Na punktach żywieniowych do dyspozycji zawodników będą: gorąca herbata, zupa, ciastka.
Szatnie i natryski będą się znajdować przy biurze zawodów w budynku ŚOKSiR-u, al. Św. Anny 12.
VII. Warunki uczestnictwa opłaty
W maratonie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 12.01.2019 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.
Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim. 
Warunkiem udziału w klasyfikacji mieszkańców Miasta i Gminy Sobótka jest wcześniejsze zaznaczenie tej opcji w formularzu zapisów. 
Zawodnicy zobowiązani są do posiadania na trasie biegu folii NRC. Będą prowadzone wyrywkowe kontrole na trasie a szczególnie na mecie. Brak folii skutkował będzie karą w postaci dodatkowych minut doliczonych do czasu uzyskanego przez zawodnika. W przypadku stroju niedopasowanego do warunków atmosferycznych brak folii skutkował będzie dyskwalifikacją zawodnika.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.
Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpis na karcie startowej.
Opłata startowa w GZMŚ wynosi: 
- wpłacona do dnia 12.12.2018 – 105 zł. Półmaraton 65 zł.
- wpłacona między 12.12.2018 a 12.01.2019 i w dniu startu – 125 zł. Półmaraton 85 zł.
Wpisowe wpłacone po 2 stycznia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.
Wpisowe należy wpłacać na konto DataSport.
Opłata nie podlega zwrotowi. Można ją przenieść na innego zawodnika do dnia 02.01.2018.
Opłata startowa obejmuje: 
- numer startowy + agrafki
- pakiet startowy, w tym elementy zimowego stroju biegowego
- pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg
- upominki przygotowane przez sponsorów i patronów biegu
- statuetki dla zwycięzców kategorii open, kategorii wiekowych oraz kat. mieszkańców miasta i Gminy Sobótka
- gorące napoje i ciastka na trasie biegu
- posiłek po biegu
VIII. Zgłoszenia do biegu
Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie WWW.datasport.plWWW.kbsobotka.plWWW.maratonypolskie.pl 
Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów - budynek ŚOKSiR przy al. Św. Anny 12.
Biuro zawodów będzie czynne 11.01.2019 w godz. 17.00 – 20.00 (zapisy weryfikacja zgłoszeń) i 12.01,2019 od 07.00 – 10.00 (zapisy i weryfikacja zgłoszeń).
IX. Nagrody i klasyfikacje na obydwu dystansach.
Najlepszym zawodnikom w kategorii OPEN zostaną przyznane statuetki oraz nagrody finansowe. Nagradzane będą pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji kobiet i pierwsze trzy miejsca klasyfikacji mężczyzn. 
Zawodnikom zajmującym pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych zostaną przyznane statuetki okolicznościowe.
Mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka będą klasyfikowani w kategorii „mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka”. Nagradzane będą pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji kobiet i pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji mężczyzn. 
Zwycięzcom klasyfikacji „Mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” zostaną przyznane statuetki.
Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.
Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.
Klasyfikacja maratonu i półmaratonu prowadzona będzie w kategoriach:
M. K. 18 – 29 lat
M. K. 30 – 39 lat
M. K. 40 – 49 lat
M. K. 50 – 59 lat
M. 60 lat i więcej 
X. Zakończenie imprezy
Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny, możliwe będzie również skorzystanie z natrysków.
XI. Postanowienia końcowe
Organizator zapewnia opiekę medyczną w wyznaczonych punktach na trasie.
Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.
Zawodnik startując w maratonie wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Góry Ślęży oraz zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych przez które przebiega trasa zawodów.
Numer startowy zawodnika musi być umieszczony z przodu lub z tyłu w widocznym miejscu pod groźbą dyskwalifikacji.
Protesty rozpatrywał będzie sędzia główny imprezy do momentu dekoracji
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.