12 Godzinny bieg po życie dla Tosi- szczegółowe informacje/ REGULAMIN

Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst

REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO
12 Godzinny Bieg Po Życie dla Tosi

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Biegu Charytatywnego 12 Godzinny Bieg Po Życie dla Tosi zwanego dalej Biegiem.
2.Cele Biegu:
• pozyskanie środków na leczenie Tosi Wiśniewskiej;
• popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej;
• promowanie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu jako formy pomagania.
3. Organizatorami Biegu jest grupa Przyjaciół chcących pomóc Tosi – Jovita Fedorowicz, Anna i Marcin Pawluk , Piotr Kadłubowski, a także Klub Sportowy Masters Brzeg, zwani dalej Organizatorami. Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Organizatora: Anna Pawluk kom. 608583502, anna.pawluk1986@gmail.com.

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 29 lutego 2020r. (sobota) na terenie Stadionu Miejskiego w Brzegu.
2. Start Biegu 8.00 koniec 20.00. Nie musisz biec całych 12 godzin, Uczestnicy sami decydują jak długo chcą biegać.
3. Uczestnicy biegają po pętli na terenie Stadionu Miejskiego w Brzegu.

III. INFORMACJE O BIEGU
1. Bieg nie ma charakteru zawodów, nie ma pomiaru czasu.
2. Biuro Zawodów otwarte będzie w dniu biegu tj. 29.02.2020r. od 7:45 do 19.30:00 DEPOZYT CZYNNY od 8:00 do 20:30.
3. Planowane są również dodatkowe inicjatywy będące integralną częścią Biegu – szczegóły będą na bieżąco podawane na stronie wydarzenia na Facebooku.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Bieg Charytatywny 12 Godzinny Bieg Po Życie dla Tosi ma charakter otwarty. Uczestnikiem Biegu może zostać każda osoba fizyczna, która do dnia 28 lutego 2020 r. ukończy 16 lat. Uczestnik, który nie ukończył 16 roku życia może wziąć udział w Biegu wyłącznie pod opieką Rodzica/Opiekuna prawnego.
2. Uczestnicy niepełnoletni, którzy w dniu biegu nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w Biegu za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Warunkiem udziału w Biegu jest podpisanie Oświadczenia dostępnego w załączniku lub w dniu Biegu u Organizatora.
4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy są zobowiązani okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz złożyć podpis na formularzu startowym. (dane osobowe nie będą w żaden sposób przetwarzane ani udostępniane)

V. ZGŁOSZENIE – OPŁATY STARTOWE
1. Nie ma zapisów elektronicznych. Zapisu na Bieg dokonujemy osobiście w dniu Biegu. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Wysokość minimalnej opłaty startowej dla jednego zawodnika: 30zł.
3. Z uwagi na charytatywny charakter Biegu mogą Państwo wpłacać kwotę wyższą niż przewidziane opłaty startowe.
4. Całkowity dochód z opłat startowych zostanie przekazany na rzecz Tosi Wiśniewskiej.
5. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
6. Uczestnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują w Biegu na własną odpowiedzialność oraz są świadomi niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.
7. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od NNW we własnym zakresie. W przypadku zaistnienia w trakcie imprezy jakichkolwiek zdarzeń losowych Uczestnicy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tego tytułu.
8. Organizator zastrzega sobie, a także Partnerom Biegu prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie.

VI. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
1. Organizator gwarantuje numer startowy.
2. Z uwagi na charytatywny charakter Biegu nie przewiduje się pakietu startowego.
3. Dla Uczestników Biegu przewidziany jest bufet, z którego będą mogli korzystać w trakcie trwania Biegu tj. banany, pomarańcze, czekolada, cukier w kostkach, zupa, naleśniki, woda mineralna, napoje izotoniczne, kawa/herbata.
4. Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu znajdującego się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora w dniu zawodów. Organizator zabrania pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Osoby, które nie zastosują się do zakazu robią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada również za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
5. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas trwania imprezy. Decyzje lekarzy / ratowników medycznych dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu spowodowane przez uczestników imprezy lub osoby postronne. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych i osób zabezpieczających trasę Biegu.
5. Organizator ma prawo usunąć z trasy Biegu ora z terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
7. Organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu w sytuacjach spornych.
8. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Publikowanie komentarza

0 Komentarze