Ogólnopolskie Biegi Przełajowe "O Puchar Kocich Gór" Link do zapisów/ Regulamin

Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie stoją, drzewo, dziecko, na zewnątrz i przyroda


PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

10:00 - Otwarcie zawodów na płycie boiska
10:15 - 100 m bieg przedszkolaków
10:25 - 100 m kobiet i mężczyzn bieg Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze
10:30 - 200 m dziewcząt (rocznik 2012)
10:35 - 200 m chłopców (rocznik 2012)
10:40 - 200 m dziewcząt (rocznik 2011)
10:45 - 200 m chłopców (rocznik 2011)
10:50 - 700 m dziewcząt (rocznik 2010)
10:55 - 700 m chłopców (rocznik 2010)
11:00 - BIEG GŁÓWNY 6000m i NORDIC WALKING 4000m
11:05 - 700 m dziewczą t (rocznik 2009)
11:10 - 1000 m chłopców (rocznik 2009)
11:40 - 1000 m dziewcząt (rocznik 2008)
11:45 - 1000 m chłopców (rocznik 2008)
11:50 - 1000 m dziewcząt (rocznik 2007)
11:55 - 1000 m chłopców (rocznik 2007)
12:00 - 1000 m dziewcząt (rocznik 2006)
12:05 - 1000 m chłopców (rocznik 2006)
12:10 - 1000 m dziewcząt (rocznik 2005)
12:15 - 1000 m chłopców (rocznik 2005)
12:20 - 1000 m dziewcząt (rocznik 2004-2001)
12:25 - 1000 m chłopców (rocznik 2004-2001)

po 11:00 - Dekoracje biegów szkół podstawowych
12:00 - Dekoracja biegu głównego, następnie losowanie nagród dla uczestników biegu głównego
12:50 - Wręczenie nagród dla najlepszych szkół w klasyfikacji punktowej

REGULAMIN
XXXVII OGÓLNOPOLSKICH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH
„O PUCHAR KOCICH GÓR”

I. CEL

• popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku oraz zdobywanie nowych jej zwolenników,
• popularyzacja masowej rekreacji ruchowej w środowisku, uwzględn iając walory mikroklimatu Kobylej Góry,
• propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia przeciwdziałanie uzależnieniom.

II. TERMIN I MIEJSCE

5 kwietnia 2020 r. godzina 10:00 stadion sportowy w Kobylej Górze

III. KATEGORIE WIEKOWE

Przedszkolaki: dystans 100 m

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „Memoriał Bronisława Dobrzyckiego” (roczniki 2012-2005):
Rocznik 2012: Dziewczęta 200 m; Chłopcy 200 m
Rocznik 2011: Dziewczęta 200 m; Chłopcy 200 m
Rocznik 2010: Dziewczęta 700 m; Chłopcy 700 m
Rocznik 2009: Dziewczęta 700 m; Chłopcy 1000 m
Rocznik 2008: Dziewczęta 1000 m; Chłopcy 1000 m
Rocznik 2007: Dziewczęta 1000 m; Chłopcy 1000 m
Rocznik 2006: Dziewczęta 1000 m; Chłopcy 1000 m
Rocznik 2005: Dziewczęta 1000 m; Chłopcy 1000 m „O Puchar Przewodniczącego Wielkopolskiego Stowarzyszenia LZS”

BIEGI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
„O Puchar Starosty Ostrzeszowskiego”:
Rocznik 2004-2001: Dziewczęta 1000 m; Chłopcy 1000 m

BIEG GŁÓWNY „O Puchar Wójta Gminy w Kobylej Górze” na dystansie 6000 m
• Kategoria OPEN Kobiet i Mężczyzn
Kategorie wiekowe kobiet:
• K16 (16-19 lat) dla zawodników poniżej 18 lat start za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego,
• K20 (20-29 lat),
• K30 (30-39 lat),
• K40 (40 lat i więcej).

Kategorie wiekowe mężczyzn:
• M16 (16-19 lat) dla zawodników poniżej 18 lat start za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego,
• M20 (20-29 lat),
• M30 (30-39 lat),
• M40 (40-49 lat),
• M50 (50-59 lat),
• M60 (60 lat i w ięcej),
• NORDIC WALKING - dystans 4000m - jedna kategoria kobiet i mężczyzn,
• Najlepszy zawodnik i zawodniczka Gminy Kobyla Góra.

IV. BIEG OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bieg integracyjny z udziałem osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze na 100 m.

V. PUNKTACJA

Punktacja zespołowa prowadzona będzie wyłącznie dla Szkół Podstawowych kl. I - VIII
System punktowania:
I miejsce - 30 punktów, II miejsce - 25 pkt, III miejsce - 20 pkt, IV miejsce - 18 pkt, V miejsce - 16 pkt, VI miejsce - 15 pkt, VII miejsce - 14 pkt, VIII miejsce - 13 pkt, IX miejsce - 12 pkt, X miejsce 11 pkt, XI miejsce - 10 pkt, XII miejsce - 9 pkt, XIII miejsce - 8 pkt, XIV miejsce - 7 pkt, XV miejsce - 6 pkt, XVI miejsce - 5 pkt, XVII - 4 pkt, XVIII - 3 pkt, XIX miejsce - 2 pkt, XX miejsce i dalsze 1 pkt.
W otwartych Mistrzostwach Szkół Podstawowych do punktacji zespołowej zalicza się punkty trzech kolejnych najlepszych zawodników danej szkoły w poszczególnych biegach. W każdym biegu może startować dowolna liczba zawodników reprezentujących daną szkołę.

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zapisy wyłącznie w formie elektronicznej do biegów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz biegu głównego i nordic walking odbywać się będą poprzez formularz zgłoszeniowy na http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/puchar-kocich-gor2020 do dnia 27.03.2020r. do godz. 24:00.
2. Istnieje możliwość zapisu zawodników biegu głównego i nordic walking w dniu biegu w biurze zawodów w godzinach 8:30-10:00.

VII. UCZESTNICTWO

1. W biegach wezmą udział zawodnicy oraz uczniowie szkół, które dokonały zgłoszenia w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy na http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/puchar-kocich-gor2020 i dokonały opłaty startowej (patrz punkt XI. regulaminu) do 27.03.2020r.
2. Wszyscy uczestnicy biegu głównego oraz nordic walking w dniu zawodów powinni posiadać dokument tożsamości. Dla zawodników poniżej 18 lat start za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Biegacze przy odbiorze pakietu startowego zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia zawierającego informację o braku przeciwwskazań do udziału w biegu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, w tym także w relacjach prasowych i internetowych . Odbiór oczipowanych numerów startowych w biurze zawodów w godzinach 8:30-10:00.
3. Każdy zawodnik biegów dzieci i młodzieży zobowiązany jest przy odbiorze numeru startowego do okazania oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna zawierającego informację o braku przeciwwskazań do udziału w biegu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, w tym także w relacjach prasowych i interne towych (za łącznik zgoda rodziców/opiekunów prawnych). Odpowiedzialność za to ponoszą kierownicy ekip. Odbiór oczipowanych numerów startowych w biurze zawodów w godzinach 8:30-10:00.
4. Zgłoszenia do biegu przedszkolaków w sekretar iacie zawo dów w godzinach 8:30-9:50.
5. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są przypiąć numer startowy z przodu w widocznym miejscu.
6. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące oraz osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegów nie ponoszą odpowie dzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po biegu.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
8. O wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.

VIII. NAGRODY

W biegu przedszkolaków każdy uczestnik otrzymuje nagrodę niespodziankę. Zwycięzca każdego biegu dzieci i młodzieży w swojej kategorii otrzyma puchar a miejsca I - III nagrodzone będą upominkami. Najlep sza szóstka otrzymuje okolicznościowe dyplomy i medale. Zwycięzcy punktacji w drużynowych mistrzostwach szkół podstawowych za miejsca I - III otrzymują puchary, miejsca I - VI nagrodzone będą dyplomami oraz nagrodami dla szkół w postaci sprzętu sportowego. Nagrody dla zwycięzców punktacji zespołowej zostaną wręczone po zakończeniu wszystkich biegów. Najlepsza trójka biegaczy klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn otrzymuje puchary, miejsca I - VI otrzymują Karty Podarunkowe Decathlon (kwoty za poszczególne miejsca poniżej) oraz nagrody rzeczowe.

KOBIETY
I miejsce - 400 zł
II miejsce - 300 zł
III miejsce - 250 zł
IV miejsce - 200 zł
V miejsce - 150 zł
VI miejsce - 100 zł

MĘŻCZYŹNI
I miejsce - 400 zł
II miejsce - 300 zł
III miejsce - 250 zł
IV miejsce - 200 zł
V miejsce - 150 zł
VI miejsce - 100 zł

Osoby sklasyfikowane w biegu głównym na miejscach 1-6 w klasyfikacji OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn nie będą uwzględniane w kategoriach wiekowych. Pierwsza trójka w każdej kategorii wiekowej oraz nordic walking otrzyma pamiątkowe puchary. Wszyscy zawodnicy biegu głównego po minięciu linii mety otrzymują pamiątkowe medale. Dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika Gminy Kobyla Góra zostaną wręczone statuetki. Po zakończeniu dekoracji biegu głównego nastąpi losowanie nagród wśród uczestników biegu głównego i nordic walking.

IX. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów czynne będzie od godziny 8:30 w budynku sali gimnastycznej oraz w namiocie na stadionie sportowym w Kobylej Górze. Kierownicy ekip winni posiadać dowody tożsamości zawodników i karty zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi lub zgody rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w zawodach.

X. KOSZT

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdów, diet oraz zakwaterowania.

XI. OPŁATA STARTOWA

Od uczestników biegów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych będzie pobierana opłata - 3 zł, którą uiszcza się w formie elektronicznej za pomocą przelewu na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Kobyla Góra. Przedszkolaki są zwolnione z jakiejkolwiek opłaty startowej. Zgłoszenia do biegu głównego w formie elektronicznej będą przyjmowane do 27.03.2020r. lub do momentu osiągnięcia limitu uczestników. Zatwierdzenie zgłoszenia na stępuje po zapisaniu się i uiszczeniu opłaty startowej w wysokości:
• do 20.03.2020 r. - 30 zł (20 zł w przypadku mieszkańców gminy Kobyla Góra) pakiet startowy;
• do 27.03.2020 r. - 40 zł (30 zł w przypadku mieszkańców gminy Kobyla Góra) pakiet startowy;
• W przypadku wolnych miejsc dla chcących się zapisać w dniu zawodów będzie pobierana opłata startowej w wysokości 50 zł (40 zł w przypadku mieszkańców gminy Kobyla Góra) pakiet startowy.

Opłaty w formie elektronicznej dokonujemy za pomocą przelewu na konto:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kobyla Góra
63-507 Kobyla Góra, Plac Wiosny Ludów 2,
nr konta: 67841300000128125320000001
Dopisek na przelewie: Bieg „O Puchar Kocich Gór”, nazwisko, imię, rocznik, miejscowość, klub.

Limit uczestników biegu głównego wynosi 150 osób. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. W ramach opłaty startowej uczestnicy biegu głównego mają elektroniczny pomiar biegu (otrzymują sms wysłany z przydzielonym numerem startowym przed zawodami oraz z wynikiem po dobiegnięciu do mety). Organizatorzy zapewniają posiłek dla zawodników oraz opiekunów ekip. Na liście startowej będą umieszczone tylko osoby, które dokonały opłaty startowej. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów od 8:30 do 10:00.

XII. ODWOŁANIA

Sprawy sporne rozstrzygać będzie powołana na zawodach Komisja Odwoławcza.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Biegacze we wszystkich biegach klasyfikowanych (nie wliczamy biegu przedszkolaków) mają elektroniczny pomiar czasu. Uczestnicy mają obowiązek zac howania zasad fair-play podczas trwania biegów i na terenie biegów. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegów i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Za rzeczy zagubione podczas biegów organizator nie odpowiada. Wyniki końcowe będą zamieszczone na stronie internetowej www.facebook.com/kobylagora.kociegory. Organizator zapewnia opiekę medyczną. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz herbatę.

W razie pytań prosimy o kontakt:
607246662 lub 607565475

Organizator:
Gmina Kobyla Góra
Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Gminy Kobyla Góra

Współorganizator:
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Ostrzeszowie

Partnerzy:
Sklep Decathlon

Zapraszamy do uczestnictwa

Publikowanie komentarza

0 Komentarze