Trwają zapisy na OGT Aquathlon Stradomia- zawody odbędą się 29 sierpnia 2020

Oleśnicka Grupa Triathlonowa zaprasza do udziału w OGT Aquathlon Stradomia- 400 pływania i 3,7 kilometrów biegu.

foto: Tomasz Pryjma Fotografia
Regulamin:

I. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy pod nazwą „OGT Aquathlon Stradomia ” jest Oleśnicka Grupa Triathlonowa ul. Kopernika 9/8, 56-400 Oleśnica oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie, ul. Komorowska 2, 56-500 Syców
Patronem imprezy jest Burmistrz Miasta i Gminy Syców.

II. CEL
1. Upowszechnienie aquathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
2. Promocja Zalewu w Stradomi.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
4. Promocja Oleśnickiej Grupy Triathlonowej

III. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW
1. Zawody OGT Aquathlon Stradomia odbędą się 29 sierpnia 2020 roku na dystansie: 400 m pływania, 3,7 km biegu >18 lat
2. Start zawodów zaplanowany jest 29 sierpnia 2020 roku na godzinę 12:00, Uczestnicy będą startować na obiekcie Zalew w Stradomi. Starty będą odbywać się zgodnie z harmonogramem.
3. Start Aquathlonu odbywać się będzie z linii brzegowej, na sygnał startera, zawodnicy będą mieli do pokonania dystans w wodzie po określonej trasie wyznaczonej bojami. Zmiana dystansu grozić może dyskwalifikacją.
Następnie zawodnicy dobiegają do wyznaczonej przez organizatora strefy zmian, gdzie muszą ubrać buty, zakryć tors koszulką lub strojem oraz założyć numer startowy z przodu tak by był widoczny dla sędziów i wolontariuszy. Nie spełnienie któregoś z wymogów skutkować może nie zaliczeniem etapu biegowego i/lub dyskwalifikacją.
4. Zawodnicy muszą posiadać przymocowany numer startowy w widocznym miejscu z przodu.
5. Biuro zawodów znajduje się przy plaży, czynne w dniu zawodów w godz. 10:00 - 11:20
6. Weryfikacja z dokumentu ze zdjęciem zawodników w biurze zawodów od godz. 10:00 - 11:20 (nie czekaj na ostatnią chwilę!!!). 
7. Zbiórka i odprawa techniczna dla wszystkich zawodników o godz. 
11.45 przy biurze zawodów.
8. Godz. 12:00 otwarcie zawodów

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat oraz złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy i jakikolwiek uszczerbek związany z utratą zdrowia bądź życia przez uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Aquathlonie robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do OGT Aquathlon Stradomia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1SpZ1jaQT3NJ12IGbjsxAxxMN4PLmjy38ePTiHD6mbag/edit

2. Zgłoszenia online lub inne będą przyjmowane do 26.08. 2020, bądź do wyczerpania limitu 150 uczestników. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia, tylko w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na danym dystansie.
3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz do zmiany limitu uczestników.
6. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
7. Odbiór pakietu startowego jest możliwy jedynie osobiście, w godzinach pracy biura zawodów.

VII. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE
1. Zawodnicy klasyfikowani będą zgodnie z płcią.
Kobiety: OPEN
Mężczyźni: OPEN
2. Limity czasowe na trasach:
Pływanie – 50 minut
Pływanie + Bieganie – 60 minut

3. Zasady obowiązujące podczas pływania.
Podczas etapu pływackiego obowiązuje bezwzględny zakaz podciągania się na linie, odbijanie się od dna, utrudnianie płynięcia innym zawodnikom. W przypadku nie stosowania się do tych zasad sędziowie będą informować o dyskwalifikacji zawodnika oraz zdejmą go z trasy zawodów. Zakazane jest również używanie jakiegokolwiek sprzętu wspomagającego typu płetwy, łapki, deski. Pianki dozwolone jeżeli temperatura wody nie przekracza 24 stopni.

4. Zasady obowiązujące podczas biegu.
Podczas etapu biegowego obowiązuje bezwzględny zakaz skracania dystansu, oraz utrudnianie biegnięcia innym zawodnikom. W przypadku nie stosowania się do tych zasad, sędziowie będą informować o dyskwalifikacji zawodnika oraz zdejmą go z trasy zawodów. Obowiązkowo zasłonięty tors koszulką lub strojem, obuwie na stopach i numer startowy w widocznym miejscu z przodu

VIII. NAGRODY
1. Statuetki za I, II, III miejsce w kategorii K i M

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem zebranych danych osobowych uczestników jest: Oleśnicka Grupa Triathlonowa , 
Z administratorem można się skontaktować bezpośrednio poprzez e-mail blachmarek@tlen.pl, lub numerem telefonu +48 501687501. Dane osobowe uczestników Aquathlon STRADOMIA będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz w celach marketingowych.
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) oraz w innych obowiązujących przepisach prawa oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem zawodów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, wyrażona poprzez przekazanie do organizatora formularza zgłoszeniowego. Każdy uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody. W takim przypadku, zostaną one usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.
3. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestnika wraz z rezultatem nazwą miejscowości, w której zamieszkuje mogą być opublikowane na listach wyników OGT Aquathlon STRADOMIA.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w każdym czasie, poprzez kontakt z Administratorem.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w OGT Aquathlonie STRADOMIA. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celach określonych w niniejszym pkt IX. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Ponadto, odbiorcami danych osobowych wskazanych w pkt IX.3. może być nieokreślony krąg osób, odwiedzających witrynę internetową z listą wyników.
7. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, , f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.

X. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników OGT Aquathlon Stradomia obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz przetwarzania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane i przetwarzane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby marketingowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce OGT Aquathlon Stradomia zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, materiałów pirotechnicznych, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niej. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie..

5. Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w swojej serii startowej.
6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
7. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas części pływackiej oraz biegowej, w trakcie rywalizacji.
8. Organizator zapewnia depozyt.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
10. Wyniki będą opublikowane na stronie organizatora OGT oraz MOSiR SYCÓW. oraz mogą zostać przekazane do informacji mediów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
12. OGT Aquathlon STRADOMIA odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia którejkolwiek z konkurencji, Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów.
13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
14. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody typu aquathlon.
15. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie zawodów bez podawania przyczyny. Zmieniony regulamin zawodów będzie dostępny dla zawodników na stronie internetowej organizatora.


źródło: facebook/OGT

Publikowanie komentarza

0 Komentarze